Câu Hỏi Số 5 VTV3 Tập 30/30

Trạng thái:
tập 30/30

Đạo diễn:
Bùi Quốc Việt

Diễn viên:
Tiến Lộc, Kiều Thanh, Chí Nhân, NSƯT Đỗ Kỷ, NSƯT Minh Thảo..

Quốc gia:
Việt Nam

Năm:
2015

Thể loại:
Hành động,

Lượt xem:
145

Đánh giá phim

(0 điểm dựa trên đánh giá)
Câu Hỏi Số 5 VTV3

Nội dung phim

Phim Câu hỏi số 5, Bộ phim này cũng đánh dấu sự trở lại của Kiều Thanh trên màn ảnh sau một thời gian khá dài. Cảnh quay không chỉ làm khó diễn viên Kiều Thanh mà cũng làm mất khá nhiều thời gian và công sức của đoàn làm phim. Hồ Xích Nhi ưng thuận. Ngay đêm hôm ấy Ngưu Phụ nhặt nhạnh vàng bạc, châu báu bỏ trại đi, chỉ đem ba bốn người đi theo. Ði đến một con sông, lúc sắp qua đó, Hồ Xích Nhi trông thấy của cải ngốt mắt, muốn chiếm lấy một mình, liền giết Ngưu Phụ đem đầu Phụ đến dâng Lữ Bố. Bố hỏi đầu đuôi, Phim Cau Hoi So 5 người đi theo khai rằng: - Xích Nhi giết Phụ để lấy của. Doãn cứ vững vàng nghiêm chỉnh như không, nói rằng: - May ra nhờ thần linh xã tắc nhà nước được yên là sở nguyện của tôi; nếu không tôi xin đem thân cùng chết với nước. Gặp hoạn nạn mà bỏ trốn tránh để thoát thân, thì tôi không làm.

 

Xin Ôn Hầu vì tôi mà nói với các bạn ở Quan Ðông hết sức lo tính việc nước. Lữ Bố hai ba lần giục. Doãn nhất định không đi. Ðược một lúc, các cửa thành lửa cháy ngùn ngụt, Lữ Bố phải bỏ cả vợ con, dẫn hơn một trăm quân kỵ mã chạy ra ngoài cửa ải, đi theo Viên Thuật. Lý Thôi, Quách Dĩ thả cho quân tha hồ cướp bóc, Quan thái thường khanh Chủng Phất, quan thái bộc Lỗ Quỳ, quan đại hồng lô Chu Hoàn, thành môn hiệu úy Thôi Liệt, việt kỵ hiệu úy Vương Kỳ đều chết vì nạn nước. Quân giặc vây kín nội đình. Các thị thần tâu xin vua lên cửa Tuyên Bình để dẹp loạn. Lúc vua lên cửa lũ Lý Thôi trông thấy lọng vàng, liền dừng ngựa lại, miệng hô vạn tuế. Bố giận, lập tức giết ngay Xích Nhi. Lữ Bố dẫn quân tiến lên, gặp ngay quân mã Lý Thôi kéo đến. Bố không đợi cho bày trận, vác kích tế ngựa thúc quân xông vào, quân Lý Thôi không chống được, lui hơn năm mươi dặm, dựa vào sườn núi cắm trại. Lý Thôi cho mời Quách Dĩ, Trương Tế, Phàn Trù lại bàn rằng: - Lữ Bố tuy khỏe nhưng vô mưu, không lo sợ mấy. Nay ta đóng quân ở cửa hang, mỗi ngày ra khiêu chiến một lần. Quách tướng quân thì lĩnh quân đánh ở mặt sau, bắt chước lối Bành Việt quấy rối Sở ngày xưa. Nghe khua chiêng thì tiến binh, nghe đánh trống thì rút quân. Trong khi ấy thì hai ông chia quân ra hai đường đi tắt vào lấy Trường An. Bên nó đầu đuôi không tiếp ứng được nhau, tất nhiên sẽ thua.

Bình luận về phim

Tắt[X]